Toimitusehdot

1 Yleistä

1.1 Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Globetel Oy:n asiakkaalleen toimittamiin matkaviestinpalveluihin, ellei asiakkaan ja Globetelin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Asiakas voi liittymän ja verkon välityksellä käyttää muidenkin kuin Globetelin tuottamia ja tarjoamia palveluja. Globetel ei vastaa asiakkaalle tällaisista palveluista.

1.2 Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa kuluttaja-asiakasta, joka hankkii Globetelin palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, sekä yritysasiakasta, joka hankkii Globetelin palveluja pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

1.3 Kuluttaja-asiakkaiden oikeudet

Nämä toimitusehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaalle kuluttajalainsäädännön tai muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Globetel on hyväksynyt asiakkaan tilauksen ja asiakas on toimittanut Globetelille mahdollisesti vaadittavan ennakkomaksun.

2.2 Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Globetelin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Globetelilla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle ja ilmoittaa asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Globetelilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

3 Liittymän toimittaminen, tuottaminen ja käyttö

3.1 Toimitusajankohta

Globetel avaa matkapuhelinliittymän ilman kohtuutonta viivettä heti sen jälkeen, kun Globetel on hyväksynyt sopimuksen tai asiakkaan tilauksen.

3.2 Palvelun tuottaminen

Globetelilla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Globetel pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

3.3 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Päätelaitteet ja sisäverkko eivät kuulu liittymään. Asiakas vastaa niiden laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly sopimuksen mukaiseen palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Globetelin toimintaa tai verkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta.

3.4 Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Globetelin tai kolmansien palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Globetelin tai kolmannen palvelimille, Globetelilla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää sen käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu. Globetel ei vastaa palvelun
kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laadusta taikka sisällöstä. Globetel ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

3.5 Liittymän käyttö

3.5.1 Matkaviestinverkkojen peittoalue

Globetel käyttää matkaviestinpalvelujen tuottamiseen Telia Finland Oyj:n matkaviestinverkkoa. Telia Finland Oyj:llä on oikeus päättää matkaviestin-verkkojensa alueellisesta laajuudesta. Radiotekniikasta johtuen Globetel ei takaa palvelun toimivuutta kaikkialla palvelun peittoalueella. Globetel ei vastaa mahdollisista palvelun käytönrajoituksista ulkomailla. Mikäli matkaviestinpalvelut eivät toimi asiakkaan asuinalueella, asiakkaalla on oikeus toimitusehtojen mukaisesti irtisanoa liittymäsopimus.

3.5.2 Matkaviestinliittymän käyttö ulkomailla

Matkaviestinliittymän käyttöön ja asiakkaan tietosuojaan ulkomailla sovelletaan käyttömaan lainsäädäntöä ja palvelun tarjoavan ulkomaisen operaattorin käytäntöä, ohjeita ja määräyksiä. Globetel ei vastaa matkaviestinyhteyden tai muiden matkaviestinpalveluiden toimivuudesta tai laadusta käytettäessä matkaviestinliittymää ulkomailla.

4 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

4.1 Tilapäiset keskeytykset

Globetelilla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu matkaviestiverkon rakennus- ja kunnossapitotyön onnistumisen vuoksi siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Globetel tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

5 Asiakastiedot ja niiden käyttö

5.1 Luettelot ja numeropalvelu

Globetelilla on oikeus tehdä luettelo asiakkaiden ja palvelun käyttäjien tunnistamisen kannalta tarpeellisista asiakas- ja tunnistetiedoista ja julkaista ne kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Globetelilla on oikeus käyttää tietoja myös numeropalvelussa tai muussa vastaavassa palvelussa.Asiakkaalla on oikeus kieltää Globeteliä luovuttamasta häntä koskevia tietoja suora-mainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen osittain tai kokonaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää osittain tai kokonaan luettelotietojensa julkaiseminen sekä luovuttaminen numeropalvelun tai muun vastaavan palvelun käyttöön. Globetel estää asiakkaan pyynnöstä liittymän käytön muihin kuin telepalveluihin, mikäli tämä on teknisesti mahdollista ja helppoa toteuttaa. Estopalvelun poistamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

5.2 Asiakas- ja tunnistetietojen luovutus

Globetelilla on oikeus luovuttaa asiakas- jatunnistetietoja voimassaolevanlainsäädännön sallimissa rajoissa.

6 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

6.1 Globetelin vahingonkorvausvelvollisuus

Globetel on velvollinen maksamaan asiakkaalle vahingonkorvausta Globetelin tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista.

6.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Globetel ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Globetel ei myöskään korvaa asiakkaan, liittymän käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Globetelilla ei ole korvausvelvollisuutta näiden toimitusehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä. Yhtiö ei myöskään korvaa niitä välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asiakkaalle muussa kuin kuluttajan ominaisuudessa. Yhtiö ei siten korvaa tulonmenetystä, ansionmenetystä tai muita vastaavia menetyksiä.

6.3 Käytön keskeytykset

Jos teleliittymää ei voida käyttää yleisen televerkon rakennus- ja kunnossapitotyön tai televerkossa olevan vian vuoksi kalenterikuukaudessa yli 48 tunnin aikana, Globetel hyvittää asiakkaalle tämän pyynnöstä teleliittymän perusmaksun yhden kuukauden ajalta. Globetelilla ei ole kuitenkaan hyvitysvelvollisuutta, kun vian on aiheuttanut ylivoimainen
este. Jos Globetel lisäksi osoittaa, ettei se ole kohtuullisin toimenpitein voinut korjata vikaa 48 tunnin kuluessa; tai vian on aiheuttanut asiakkaan tai muun teleliittymää taikka telepalvelua käyttäneen henkilön tuottamus, Globetelilla ei ole hyvitysvelvollisuutta silloin kun teleliittymää ei ole voitu käyttää päätelaitteen tai sisäjohtoverkon vian vuoksi.
Tämän kohdan mukainen hyvitysvelvollisuus ei koske käytön keskeytyksiä internetpalveluissa.

6.4 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Globetelilta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut.

6.5 Hinnanalennus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus kuluttajansuojalain 8. luvun mukaiseen hinnanalennukseen, mikäli edellytykset hinnanalennukselle ovat olemassa. Kuluttaja-asiakkaan oikeus KSL 8 luvun mukaiseen hinnan alennukseen ei ole riippuvainen Globetelin tuottamuksesta. Kuluttajalla on oikeus hinnanalennuksen lisäksi saada vahingonkorvausta välittömistä vahingoista ja välillisistä vahingoista, mikäli virhe tai viivästys on johtunut Globetelin huolimattomuudesta, joka on luonteeltaan lievää törkeämpää.

7 Maksut ja laskutus

7.1 Palvelusta maksettavat maksut

Asiakas maksaa Globetelille palvelusta ja sen käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut Globetelin määrittelemien laskutuskausien mukaisesti.

7.2 Maksujen erääntyminen ja viivästysseuraamukset

Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksuja kertyy laskutuskaudella poikkeuksellisen paljon, Globetel voi lähettää asiakkaalle laskun normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti. Globetelillä on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien ja viivästyneen laskun maksuhuomautuksesta hinnaston mukainen maksu. Lisäksi Globetel on oikeutettu perimään viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, erääntyvät myös muut palvelusta laskutettavat vieläerääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

7.3. Laskun tarkistaminen

Asiakas voi ottaa yhteyttä laskussa olevaan asiakaspalvelunumeroon. Jos laskussa on selvä virhe, se korjataan välittömästi ja hyvitetään asiakkaalle.Puheluerittely voidaan tilata laskussa olevasta palvelunumerosta. Puheluerittelyn antamisessa noudatetaan voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.
Puheluerittelystä peritään hinnaston mukainen maksu. Asiakas voi tehdä laskusta vapaamuotoisen kirjallisen valituksen, josta on käytävä ilmi millä perusteella asiakas katsoo laskun olevan virheellinen. Asiakkaan reklamaation johdosta Globetel tarkistaa laskutuksen oikeellisuuden ja tekee tarvittaessa teknisen tutkimuksen. Tutkimuksen tuloksesta ilmoitetaan asiakkaalle hänen toivomuksensa mukaisesti joko suullisesti tai kirjallisesti. Globetel ei sulje liittymää reklamaation tutkimisen aikana, jos riidaton osa laskusta suoritetaan asianmukaisesti.

7.4 Vastuu palvelun käytöstä

Asiakas ei vastaa liittymän käytöstä ja siitä perittävistä maksuista sen jälkeen, kun Globetelille on saapunut ilmoitus siitä, että liittymä on oikeudettomasti kolmannen hallussa. Vastuusta vapautumisen edellytyksenä on, että asiakas kahden viikon kuluessa ilmoituksestaan toimittaa Globetelin asiakaspalveluun jäljennöksen poliisille tehdystä ilmoituksesta liittymän joutumisesta oikeudettomasti kolmannen haltuun.

7.5 Laskumuistutukset

Mikäli asiakas ennen eräpäivää tekee laskusta kirjallisen muistutuksen laskussa mainittuun osoitteeseen, Globetel ei sulje telepalvelua sinä aikana, kun laskutuksen oikeellisuutta selvitetään. Tämä sulkemisrajoitus ei koske yleiseen teletoimintaan kuulumattomia palveluita, eikä muutoinkaan riidatonta osaa laskusta tai muita riidattomia palveluja koskevia laskuja, jotka on muistutuksesta huolimatta suoritettava määräajassa. Jos muistutus on aiheeton, asiakkaan tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu tarkastuksen tuloksesta.

7.6 Perusmaksu

Globetelilla on oikeus periä palvelun käyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää, aikaan perustuvaa perusmaksua. Perusmaksut peritään laskutuskausittain etukäteen. Perusmaksu on suoritettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna. Jos palvelua koskeva sopimus päättyy kesken laskutuskauden,
perusmaksu peritään koko laskutuskaudelta, eikä perusmaksua palauteta.

7.7 Hinnanmuutokset

Globetelilla on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Mikäli palvelumaksut nousevat ja asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen Globetelin toteuttamien hinnanmuutosten vuoksi, Globetel palauttaa asiakkaalle kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

8 Liittymän sulkeminen

8.1 Asiakkaan oikeus pyytää liittymän sulkemista

Globetel sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Liittymän sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukaiset maksut.

8.2 Globetelin oikeus sulkea liittymä
Globetelilla on oikeus sulkea asiakkaan liittymä, jos:

8.2.1 asiakas on asetettu konkurssiin, hän on hakenut julkista haastetta velkojilleen taikka viranomainen on todennut hänet maksukyvyttömäksi,

8.2.2 asiakas on maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt suorittaa Globetelin tai muun teleyrityksen erääntyneen laskusaatavan kahden viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,

8.2.3 asiakas ylittää sovitun luottorajan. Luottoraja voidaan asiakkaan kanssa sopia, mikäli asiakas on toistuvasti laiminlyönyt suorittaa Globetelin tai muun teleyrityksen erääntyneen laskusaatavan tai mikäli asiakas on sopinut Globetelin kanssa vakuuden asettamisesta,

8.2.4 asiakas Globetelin antamasta muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, 

8.2.5 asiakas on toteen näytetyllä tavalla aiheuttanut palvelun käytöllä häiriötä verkolle tai muille käyttäjille,

8.2.6 asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,

8.2.7 asiakasta ei ole tavoitettu palvelusopimukseen liittyvän olennaisen asian selvittämiseksi tai asiakas ei ole ilmoittanut laskutusosoitettaan eikä sitä ole saatu kohtuullisin keinoin selvitettyä. Globetelillä on lisäksi oikeus sulkea liittymä välittömästi, jos palvelu on avattu oleellisesti virheellisin tiedoin.

9 Sopimuksen päättyminen

9.1 Irtisanominen

Asiakas voi sanoa palvelusopimuksen irti noudattaen kahden viikon irtisanomisaikaa. Globetelilla on oikeus irtisanoa palvelusopimus noudattaen yhden kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9.2 Globetelin oikeus sopimuksen purkuun

Globetelilla on oikeus purkaa sopimus, jos:9.2.1 palvelu on asiakkaan pyynnöstä ollut suljettuna yli yhden kuukauden

9.2.2 asiakas on asetettu konkurssiin tai on vastaavalla tavalla muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan,
9.2.3 viranomainen on todennut, että asiakas on syyllistynyt tahalliseen teleliikenteen estämiseen tai häiritsemiseen,
9.2.4 asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

10 Muut ehdot

10.1 Ilmoitukset

Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Globetelin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen. telefax-numeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Globetelin tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan
Globetelille ilmoittamaan telefax-numeroon tai sähköpostiosoitteeseen taikka tekstiviestinä asiakkaan matkaviestinliittymän numeroon. Globetelin postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse, telefaxilla tai tekstiviestinä lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

10.2 Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

10.3 Riitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat, mikäli niitä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa asia kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

11 Toimitusehtojen voimassaolo

11.1 Toimitusehtojen voimaantulo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2009 ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehdot on saatavissa Globetelistä maksutta.

11.2 Toimitusehtojen muutokset

Globetel voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista toimitusehdoista ennen niiden voimaantuloa. Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Kun ehtoja on muutettu, asiakkaalla on kuukauden ajan oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus. Mikäli asiakas sanoo irti sopimuksen yhtiön toteuttamien sopimusehtomuutosten vuoksi, Globetel palauttaa kaikki ennakkoon maksetut maksut, jotka kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.